Växttyper och släktskap

Man brukar dela upp växter i följande grupper: buskar, träd och klätterväxter (vedartade växter) och perenner (örtartade växter). Egentligen finns det ingen exakt skiljelinje mellan buskar och träd men de som grenar sig längst ner brukar man klassifiera som buskar. Sedan finns det halvbuskar vilka bara är förvedade längst ner. Ordet perenn betyder flerårig och skulle i strikt mening omfatta alla fleråriga växter men används som tidigare nämnts endast för örtartade plantor. Man kan dela in perennerna i två grupper. De som vissnar ner på hösten och återkommer året därpå samt städsegröna perenner som behåller sitt bladverk året om. Suckulenta växter (växter som lagrar vatten i sina förtjockade stammar och/eller blad för att kunna överleva torrperioder) brukar även de räknas in bland perennerna men bör egentligen räknas som en egen grupp.

Man kan även dela in växterna efter deras livscykel. Vi har då ettåriga växter (annueller) som bara lever en säsong, tvååriga (bienner) som växer upp första säsongen och blommar den andra för att sedan dö efter frösättningen samt fleråriga växter som omfattar alla som har en livscykel som är längre än två år.


Man delar även in växterna efter deras släktskap. Först delar vi in dem i två stora grupper: kryptogamer (sporväxter) och fanerogamer (fröväxter). Bland kryptogamerna finner vi växter som förökar sig med sporer, t.ex. mossor, svampar och ormbunkar. Fanerogamerna omfattar alla övriga växter och som blommar och sätter frön. Fanerogamerna kan i sin tur delas upp i gymnospermer (nakenfröiga) och angiospermer (gömfröiga växter). Gymnospermierna omfattar framför allt barrväxter, men även kottepalmer, Ginkgo, Ephedra m.fl. ingår här. Angiospermer omfattar alla övriga blommande växter. En sista uppdelning ska vi ta upp här och det är att de gömfröiga kan delas upp i monocotyledoner (enhjärtbladiga) och dicotyledoner (tvåhjärtbladiga.) Det är det eller de första bladen som kommer ut ur det grodda fröet som avgör i vilken grupp växten klassifieras. De enhjärtbladiga växterna omfattar bl.a. gräs, halvgräs, liljeväxter, palmer, bananer och orchidéer. De tvåhjärtbladiga omfattar övriga gömfröiga växter såsom de flesta vanliga buskar, träd och perenner.

Släktskap

 

Släktskap


Hem

Denna sajt använder cookies